Home > Disclaimer

Disclaimer

Ik besteed veel zorg aan de creatie van deze website. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer ik word verwittigd van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal ik onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, ben ik niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat ik geenszins in staat ben toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op deze site.

Tekeningen ©Ilona Croes

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopie├źn, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


Betalingsvoorwaarden voor:

BVBA Luc&Ilona en voor

EHBO Vlaanderen vzw

Onze facturen moeten binnen 14 dagen na verzending van de factuur betaald worden.
Bij gebrek aan tijdige betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door ons is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 5 euro. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier onverwijld worden overgemaakt voor  verdere invordering. Indien een aangetekende ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro aangerekend worden. Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.
Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te sturen aan [email protected] of per post: Bosstraat 48, 9080 Lochristi - Tav Luc Van de velde.
Onze facturen worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening gebracht werden.