Home > Disclaimer

Disclaimer

Ik besteed veel zorg aan de creatie van deze website. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer ik word verwittigd van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal ik onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, ben ik niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat ik geenszins in staat ben toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten op deze site.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopie├źn, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Algemene voorwaarden: behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen. De factuur die zonder geldige reden niet volledig betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per maand. De aanmaning zonder gevolg binnen de acht werkdagen heeft tot gevolg dat het nog verschuldigde bedrag van rechtswege met 12% wordt verhoogd, met een minimum van 50 Euro. Alle betalingen gebeuren op het adres van EHBO Vlaanderen dat een onderdeel is van Luc&Ilona BV. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Retourvoorwaarden webshop: de artikels zijn in oorspronkelijke staat, het artikel moet voorzien zijn van de originele labels en verpakking. Onze mondmaskers zijn hygi├źnische producten, individueel verpakt in een verpakking met zegel, en mogen niet geruild of geretourneerd worden, conform de wet op de verkoop op afstand, Titel 3, Hoofdstuk 2 van Boek XI van het Wetboek Economisch Recht. Retourzendingen zijn steeds voor de rekening van de consument. Retourneren gebeurt op eigen risico; wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van het pakket. Daarom kan je best je pakket retour zenden met een trackingscode van Bpost, zodat je een bewijs van verzending hebt! Als we je retour goed ontvangen hebben en is er voldaan aan bovenstaande voorwaarden, betalen we het volledige aankoopbedrag terug.  Aansprakelijkheid: het advies en/of de geleverde diensten en producten van EHBO Vlaanderen zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dit resultaat te garanderen. EHBO Vlaanderen sluit elke aansprakelijkheid uit van schade voortvloeiend uit adviezen, diensten en/of producten die door hen werden aangeleverd. Als onze site koppelingen naar andere, door derden beschikbaar gestelde websites en voorzieningen bevat, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld. Dergelijke koppelingen kunnen niet worden opgevat als onze goedkeuring voor deze gekoppelde websites of voor de informatie die u daar eventueel verkrijgt. EHBO Vlaanderen kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) onze producten EHBO Vlaanderen kan nooit verantwoordelijk worden gesteld indien bepaalde producten niet meer kunnen geleverd worden. 
 Voor eventuele klachten kan u EHBO Vlaanderen bereiken  via e-mail op [email protected] of per post op het adres Bosstraat 48, 9080 Lochristi. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden en zullen zo snel mogelijk beantwoord worden binnen een redelijke termijn.

Voorwaarden medische hulpposten: op verzoek van de klant kan er na het evenement een verslag gemaakt worden met het aantal interventies. Dit verslag is niet gedetailleerd omwille van de privacy en kan dus ook nooit namen bevatten. Dit verslag zal niet automatisch verstuurd worden. Indien de klant dergelijk verslag wil in het kader van een PRIMA dossier kan de klant dit eenvoudig aanvragen via mail op [email protected]. Het verzoek dient via mail en voor aanvang van het evenement te gebeuren.